How nice it is here!, photography, view of the work at the World of Play exhibition, BWA Wrocław Główny, 2023
Jak tu ładnie!, fotografia, widok pracy na wystawie Świat Zabaw, BWA Wrocław Główny, 2023

Photo series How beautiful it is here! consists of five photographs depicting the seemingly idyllic landscape of the Bug river basin in the Włodawa region in the Lublin region, through which the Polish-Belarus border runs. The style of the photos refers to the popular photo filters used in online social networking sites. I wanted to create an aesthetic “pretty picture”. For this purpose, I used the appropriate composition, exaggerated colors and contrast. However, upon closer inspection of the photos, we can see thick razor wire entanglements on “our” side of the river bank. They were installed by the Border Guard in December 2021, on a section of 180 kilometers along the entire length of the border in the Lubelskie Voivodeship, during the escalation of the refugee crisis caused by the regime authorities of Belarus. Ultimately, they were supposed to prevent illegal attempts to cross the border, but in reality they turned out to be ineffective and harmful. Unfortunately, as many scientists and environmentalists have warned, it was mainly the animals that suffered from the “security” that turned out to be a deadly trap. Numerous cases of animals becoming entangled in barbed wire have been recorded. The work mainly talks about the reality in which we live today, in which fences and barbed wire on the borders have become the norm. My reflection on this subject is the observation that most of society has become accustomed to this state of affairs. The work is therefore an exaggerated and ironic realization of this reality, where someone is still walking along the Bug River, admiring the beauty of nature, and seems not to notice the barbed wire. Perhaps they are even a new interesting addition and a variety of photos in the album from the trip.

/

Cykl fotograficzny Jak tu ładnie! składa się z pięciu fotografii przedstawiających na pozór sielankowy krajobraz dorzecza rzeki Bug w rejonie Włodawy na Lubelszczyźnie, przez którą biegnie granica Polski i Białorusi. Stylistyka zdjęć nawiązuje do popularnych filtrów fotograficznych wykorzystywanych w internetowych serwisach społecznościowych. Zależało mi na stworzeniu estetycznego „ładnego obrazka”. W tym celu zastosowałem odpowiednią kompozycję, przerysowane zostały kolory i kontrast. Jednakże po bliższej obserwacji zdjęć, możemy zauważyć po „naszej” stronie brzegu rzeki gęste zasieki z drutu żyletkowego. Zostały one zamontowane przez Straż Graniczną w grudniu 2021 roku, na odcinku 180 kilometrów na całej długości granicy w województwie lubelskim, w czasie eskalacji kryzysu uchodźczego spowodowanego przez reżimowe władze Białorusi. Docelowo miały zapobiegać nielegalnym próbom przekraczania granicy, w rzeczywistości okazały się jednak mało skuteczne i szkodliwe. Niestety, jak ostrzegali liczni naukowcy i ekolodzy, głównie ucierpiały na tym zwierzęta dla których „zabezpieczenia” okazały się śmiertelną pułapką. Odnotowano liczne przypadki zaplątania się zwierząt w zasieki. Praca mówi przede wszystkim o realiach, w jakich współcześnie żyjemy, w których normą stały się płoty i druty kolczaste na granicach. Moją refleksją na ten temat jest obserwacja, że większość społeczeństwa przyzwyczaiła się do takiego stanu rzeczy. Praca jest więc przerysowaną i ironiczną realizacją tej rzeczywistości, gdzie ktoś jak dotychczas spaceruje nad Bugiem, podziwia piękno przyrody, zdaje się nie zauważać zasieków. Być może nawet są nowym ciekawym dodatkiem i urozmaiceniem zdjęć w albumie z wycieczki.